logo_provincie

Privacyverklaring

Stichting Ronde van Noord-Holland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Ronde van Noord-Holland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:     

·       Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

·       Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·       Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

·       Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·       Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·       Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring of in algemenere zin, vragen heeft hierover kan u contact opnemen met Stichting Ronde van Noord-Holland via ons secretariaat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:    

·       Om te kunnen deelnemen aan een onderdeel van de wielerwedstrijd;

·       Voor onze administratie en facturatie voor sponsoring, deelname aan een onderdeel;

·       Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; E-mailadres; Adres; Postcode; Woonplaats; Geslacht; Geboortedatum / Leeftijd; Bankrekeningnummer.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen overeenkomst hebben afgesloten of die niet dezelfde privacy voorwaarden hanteert als de Stichting Ronde van Noord-Holland. Waar mogelijk maken wij met partijen uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Stichting Ronde van Noord-Holland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

·       Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

·       Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

·       Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

·       Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Portretrecht
Als een portret niet in opdracht is gemaakt, mag het in beginsel vrij gepubliceerd worden. Tijdens de wielerwedstrijd leggen wij beeldmateriaal vast wat gebruikt wordt voor diverse doeleinden (wielerkrant, website, flyers etc.). Bij bezoek aan de wielerwedstrijd, dan wel deelname aan een onderdeel gaan wij er vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen publicatie. Mocht u als afgebeelde persoon een ‘redelijk belang’ hebben waar dit privacy-redenen betreft om tegen publicatie van een portret te verzetten, dan horen wij dit graag. Mocht dit bezwaar gegrond zijn, dan zullen wij het beeldmateriaal waar mogelijk verwijderen.

Klachten
Mocht u een klacht of bezwaar hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wel beeldmateriaal dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Stichting Ronde van Noord-Holland

 

 

Facebook

Twitter

Stersponsors

Topsponsors